Redagowanie wydawnictw

Lubuskie Biuro Koncertowe prowadzi działalność w zakresie przygotowywania
i redagowania wydawnictw, materiałów promocyjnych i okolicznościowych dotyczących muzyki. Redagujemy merytorycznie katalogi, foldery, programy koncertowe, afisze, strony internetowe, wkładki do CD, dossiers artystyczne itd. Przygotowujemy także materiały promocyjne i informacyjne festiwali, konkursów i innych imprez muzycznych.