Koncepcja

1 września 2001 roku, z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej, utworzony został Uniwersytet Zielonogórski. W ten sposób zielonogórskie środowisko akademickie uzyskało nowy status a region lubuski -
w zakresie szkolnictwa wyższego - został istotnie nobilitowany.


Idea kształcenia uniwersyteckiego, zakładająca poznawczą otwartość i wszechstronność proponowanych dziedzin, kierunków i sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności, obejmuje także dbałość o indywidualny rozwój wewnętrzny człowieka, o kształt jego osobowości, o jego postawy wobec zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych.

Programy kulturalne i działalność artystyczna - realizowane w obszarze pozadydaktycznym - wpisały się już w krąg poczynań środowisk uniwersyteckich na całym świecie. W znacznej mierze obejmują one dziedzinę sztuki, w tym muzyki. To przy uniwersytetach działa wiele znakomitych zespołów wokalnych i instrumentalnych, prowadzone są otwarte cykle wykładów
o muzyce, organizowane są liczne koncerty z udziałem własnych solistów i zespołów, a także zapraszanych gości.

Powyższe przesłanki stały się podstawą inicjatywy Lubuskiego Biura Koncertowego stworzenia cyklicznych koncertów uniwersyteckich. Propozycja ta spotkała się z życzliwą aprobatą JM Rektora prof. dr. hab. Michała Kisielewicza, który zarazem wyraził zgodę na przyjęcie nad tymi koncertami honorowego patronatu.

Adresatem koncertów uniwersyteckich jest zarówno środowisko akademickie, jak i osoby zainteresowane poznawaniem muzyki tak od strony jej walorów brzmieniowych, jak i zawartych w niej estetycznomuzycznych idei i humanistycznego przesłania. Spojrzenie na muzykę jako na tak pojęty fenomen, będący zarazem daną w materii dźwięku indywidualną ekspresją twórcy, pozwoli na pełniejsze odczytanie, przeżycie i zrozumienie muzyki.

Koncepcja programowa koncertów zakłada otwartość na muzykę wszelkich epok, stylów
i konwencji, przyjmując wszakże ogólne kryterium muzycznej wartości a jednocześnie atrakcyjności prezentowanego repertuaru. Zamierzeniem organizatorów - co w formule koncertów ma szczególne znaczenie - jest także stworzenie forum dla przedstawienia zielonogórskiego środowiska muzycznego: solistów i zespołów. W znacznej bowiem części od lat związani oni są ze szkolnictwem wyższym Zielonej Góry (zwłaszcza z byłą WSP), zaś obecnie stanowią kadrę uniwersytecką.

U progu inauguracji koncertów uniwersyteckich wypada wyrazić nadzieję, iż występującym artystom udział w nich da artystyczne spełnienie, a formuła koncertów - przynosząc satysfakcjonujące poznawczo i estetycznie przeżycia - znajdzie uznanie u słuchaczy, co sprawi, iż koncerty te staną się z czasem pożyteczną tradycją wpisaną w artystyczne poczynania zielonogórskiego środowiska akademickiego.

Rafał Ciesielski

Szef programowy Lubuskiego Biura Koncertowego

(z Programu Koncertu inauguracyjnego Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA, listopad 2001).

stat4u